IS Kamerový systém


Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v IS Kamerový systém

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

monitoring na pracovisku

§ 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

obrazový záznam

bežné osobné údaje


Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a uchováva ich 15 kalendárnych dní od získania obrazového záznamu.

Príjemcami osobných údajov (obrazového záznamu), ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, polícia, orgány činné v trestnom konaní), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.