IS Personálna a mzdová agenda


Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v IS Personálna a mzdová agenda

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

agenda uchádzačov

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie

Bežné osobné údaje

zamestnanec/ vedenie osobného spisu

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zamestnanci, manželia  alebo manželky  zamestnancov, vyživované  deti  zamestnancov, rodičia vyživovaných detí  zamestnancov, blízke  osoby, bývalí  zamestnanci

Osobitná kategória osobných údajov, bežné osobné údaje, údaje týkajúce sa uznania viny za spáchané trestné činy/priestupky

dohodár/ vedenie spisu

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Dohodári,

manželia  alebo manželky  dohodárov, vyživované  deti  dohodárov, rodičia vyživovaných detí  dohodárov, blízke  osoby, bývalí  dohodári

Osobitná kategória osobných údajov, bežné osobné údaje

dochádzka

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec/ dohodár

Bežné osobné údaje

mzdy a odvody

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  o zmene a  doplnení zákona  č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov

-zákon č. 461/2003  Z. z. o sociálnom  poistení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov

-zákon č. 43/2004 Z.  z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

-zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom  dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca  a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

výkazníctvo ZP

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  o zmene a  doplnení zákona  č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

výkazníctvo SP

zákon č. 461/2003  Z. z. o sociálnom  poistení v znení neskorších predpisov

 

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

výkazníctvo DDS

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom  dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

výkazníctvo DSS

zákon č. 43/2004 Z.  z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

výkazníctvo DÚ

zákon č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

ročné zúčtovanie dane z príjmu fyzickej osoby

zákon č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár,

manželia  alebo manželky , vyživované  deti, rodičia vyživovaných detí  , blízke  osoby

Bežné osobné údaje

nemocenské dávky

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti  zamestnanca  a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Osobitná kategória osobných údajov, bežné osobné údaje

exekučné a iné sankčné zrážky (rozsudky, rozhodnutia správnych orgánov, exekúcie)

-zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  (Exekučný  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

zrážky zo miezd (stravenky, telefón, služobné auto, jazykové kurzy, bez členstva zrážka pre odbory...)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

podklady ku mzdám

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Osobitná kategória osobných údajov, bežné osobné údaje

pomocné doklady do učtárne – zrážky, analytika účtovného dokladu

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

škodové udalosti

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Osobitná kategória osobných údajov, bežné osobné údaje

aktivity- sociálny fond

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanec

Bežné osobné údaje

vzdelávanie

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zamestnanec

Bežné osobné údaje

cestovné príkazy/ náhrady pred odovzdaním do účtovníctva

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

-zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

organizačná štruktúra  

{C}-        zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

 

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje

riadenie služobných automobilov

{C}-        zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje


Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje, osobitnú kategóriu osobných údajov, údaje týkajúce sa uznania viny za spáchané priestupky a trestné činy a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä kontrolné orgány, súdy, polícia, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, exekútori), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.