IS BOZP/PO


Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v IS BOZP/PO
 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

BOZP a PO školenia nových zamestnancov/ dohodárov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári

bežné osobné údaje

BOZP nevyhnutné pre výkon pracovnej činnosti (plánované, opakované)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári

bežné osobné údaje

BOZP a PO školenia zamestnancov/ dohodárov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári

bežné osobné údaje

BOZP a PO školenia zamestnancov dodávateľov tovarov a služieb, resp. živnostníkov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodný zákonník

 

zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, živnostníci

bežné osobné údaje

BOZP a PO školenia absolventská prax

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

absolventi

bežné osobné údaje

BOZP a PO školenia prevádzková prax

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

osoby na praxi

bežné osobné údaje

BOZP a PO školenia iných fyzických osôb

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

návštevy, exkurzie a pod.

bežné osobné údaje

lekárske prehliadky

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanec, dohodár

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov

registrovaný prac úraz

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári, absolventi, osoby na praxi, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, živnostníci, návštevy, exkurzie a pod.

bežné osobné údaje

evidencia nepracovných úrazov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

absolventi, osoby na praxi, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, živnostníci, návštevy, exkurzie a pod.

bežné osobné údaje

zdraviu škodlivé prostredie (posudzovanie)

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanec, dohodár,

 

bežné osobné údaje

skúšky na alkohol a omamné látky

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári, absolventi, osoby na praxi, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, živnostníci

bežné osobné údaje

evidencia a výber nevyhnutných pracovných pomôcok na výkon práce/funkcie

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci, dohodári, absolventi, osoby na praxi

bežné osobné údaje

evidencia pracovných úrazov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanec, dohodár

bežné osobné údaje


Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje, osobitnú kategóriu osobných údajov a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä kontrolné orgány, súdy, polícia, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.