Povinné informovanie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):

IS vznikajúce pri činnosti prevádzkovateľa na základe platných právnych predpisov

IS Personálna a mzdová agenda (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

IS BOZP (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

IS Účtovné doklady (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

IS Správa registratúry (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

IS Súdne konania (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

Spolupráca s príslušným UPSVaR a školami

IS Absolventská prax (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe dohody s príslušným UPSVaR)

IS Prevádzková prax (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe dohody so školou)

Povinné protikorupčné opatrenie

IS Nezákonné konania (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe platných právnych predpisov)

Predzmluvné a zmluvné vzťahy

IS Služby zákazníkom (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov)

IS Zmluvy (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov)

IS Dohody- služobné automobily (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov)

Dobrovoľné aktivity prevádzkovateľa

IS Časopis (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu)

IS Nástenky (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu)

IS Marketing (čiastočne automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu)

Opatrenia zvyšujúce bezpečnosť v priestoroch a areáli prevádzkovateľa

IS Kamerový systém (automatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

IS Kniha návštev (neautomatizovaný IS, osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:

- platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- v plnení zákonných povinností) alebo

- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe vlastného oprávneného záujmu (IS kamerový systém- oprávnený záujem prevádzkovateľa najmä ochraňovať majetok a predchádzať kriminalite, IS kniha návštev- oprávnený záujem prevádzkovateľa zabezpečiť bezpečnosť svojich priestorov pri vstupe cudzích osôb). V poslednom rade má prevádzkovateľ aj IS, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov jednotlivcov vyžaduje súhlas (IS Časopis - vyžaduje sa výslovný súhlas, IS Nástenky- vyžaduje sa výslovný súhlas, IS Marketing- vyžaduje sa výslovný súhlas. Platí, že po odvolaní súhlasu sa osobné údaje okamžite zlikvidujú bezpečným spôsobom).

Účelom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv, sledovanie svojho oprávneného záujmu a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS ide. Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.

Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.

Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.

Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka, ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu (teda po uplynutí úložnej doby okrem „A registratúrnych záznamov“, ktoré sa preberajú do príslušného archívu). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

Prevádzkovateľ má určené zodpovedné osoby, kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa (mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk). V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (najmä v IS účtovné doklady, IS kniha návštev). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (jednotlivci) majú:

- Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- poskytnúť informácie podľa GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

- umožniť prístup k osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

- Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.

- Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä odvolanie súhlasu, uplynutie doby súhlasu, nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť ani získané)

- Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)

- Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- ukončiť priamy marketing (Najmä obťažujúci priamy marketing. V podmienkach prevádzkovateľa sa marketing spracúva len na výslovnom súhlase dotknutých osôb, ktoré spravidla odvolajú svoj súhlas a to spôsobom, ktorý upravuje samotný súhlas.).

- prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.

- Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- bez meškania vymazať dotknutú osobu z marketingovej databázy (právo odvolať súhlas je potrebné uplatniť na mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk, alebo v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti)

- Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy)

- Právo podať návrh na začatie konania:

- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Pozn.: V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosti / námietky pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

- v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti (prevádzkovateľa),

- v elektronickej forme na mail zodpovednaosoba@tatramat.sk

- avšak z dôvodu, aby elektronické žiadosti neskončili ako SPAM, odporúčame využiť formulár TU