Zásady ochrany osobních údajů ve Věrnostním programu STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Údaje o správci a zpracovateli, kategorie příjemců údajů

Správcem osobních údajů pro účely Věrnostního programu STIEBEL ELTRON spol. s r.o. (dále jen „Věrnostní program“) je společnost STIEBEL ELTRON spol. s r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, K Hájům č.p. 946, PSČ 155 00, IČ: 44267291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5663 (dále jen „STIEBEL ELTRON“).

STIEBEL ELTRON využívá pro zpracování osobních údajů v rámci Věrnostního programu cloudovou službu poskytovanou společností SCALEWAY / DPH: FR35433115904, se sídlem Francie, BP 438, 75366 Paris CEDEX 08.

Osobní údaje Partnerů a/nebo Zaměstnanců Partnerů (dále jen jako „Subjekt údajů“) je STIEBEL ELTRON oprávněn poskytnout třetím stranám pouze na základě platných zákonů (zejména soudu, orgánům činným v trestním řízení). Osobní údaje Subjektu údajů se nezpřístupňují ani nezveřejňují.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je účast Partnera ve Věrnostním programu. Právní základem zpracování osobních údajů Subjektu údajů v rámci Věrnostního programu je nezbytnost zpracování těchto údajů pro plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel Věrnostního

 programu ze strany STIEBEL ELTRON vůči Partnerovi. Bez poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů není účast Partnera ve Věrnostním programu možná.

Doba zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů v databázi uchovává STIEBEL ELTRON po celou dobu účasti Partnera ve Věrnostním programu a dále po dobu 3 let ode dne ukončení účasti Partnera ve Věrnostním programu.

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro účely Věrnostního programu STIEBEL ELTRON zpracovává osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, mailová adresa a další údaje vyplývající z jeho účasti ve Věrnostním programu jako např. údaje o poskytnutých odměnách apod. Jde-li o Zaměstnance Partnera, pak budou navíc zpracovávány údaje o jeho zaměstnavateli a pracovním zařazení.

Práva Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm STIEBEL ELTRON zpracovává, jejich opravu nebo výmaz.

Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů tam, kde to bude technicky možné, a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. 

V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že by jeho práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz.